Krukowiak

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży internetowej obowiązuje od: 01.09.2020r.

§ 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1.       Krukowiak – Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka z o.o. ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski NIP: 888-25-96-943, REGON 910954130 będący usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013r. poz.1422).

2.       Portal – portal internetowy firmy KRUKOWIAK prowadzony pod adresem www.esklepkrukowiak.pl, za pośrednictwem którego KRUKOWIAK świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą elektroniczną.

3.       Towar – rzecz przeznaczona na sprzedaż.

4.       Kupujący – osoba podejmująca działania zmierzające do nabycia towarów na podstawie umowy sprzedaży.

5.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej  zakupu towaru niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą i zawodową.

6.       Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez KRUKOWIAK na zasadach określonych w Regulaminie.

7.       Rejestracja – procedura zakładania konta.

8.       Konto - prowadzony dla Użytkownika przez KRUKOWIAK pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach KRUKOWIAK.

9.       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień i kupna oferowanych na Portalu towarów, będący Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. POSTANOWENIA OGÓLNE I OFERTA

1.       KRUKOWIAK świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów.

2.       Złożenie zamówienia na towary oferowane przez KRUKOWIAK oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.       Wszystkie towary oferowane przez KRUKOWIAK są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

4.       KRUKOWIAK  zastrzega sobie prawo przepakowania towarów z opakowań oryginalnych w celu optymalizacji dostawy np. optymalizacja wielkości czy lepszego zabezpieczenia towaru

5.       E-sklep KRUKOWIAK może sprzedawać towary niepełnowartościowe lub po serwisowe ale taka informacją będzie zawarta przy opisie produktu i będzie miało to odzwierciedlenie w proponowanej cenie sprzedaży.

6.       Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

7.       KRUKOWIAK prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów.

8.       Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

9.       Kupione na Portalu towary dostarczone są na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

10.     Za kupione na Portalu towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

11.     Koszty dostawy wskazane przy paczkach do 30 kg będą naliczane na Portalu przy składaniu zamówienia. Koszty dostaw są skorelowane z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej.

12.     Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. KRUKOWIAK nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jego własnością bez jego pisemnego zezwolenia.

13.     Zdjęcia prezentujące towary mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, tzn. rozmiar, odcień  koloru czy struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

14.     Opisy towarów znajdujących się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.

15.     Jeżeli Kupujący nie ma pewności, czy wybrany towar będzie odpowiedni, KRUKOWIAK prosi o kontakt telefoniczny: 506 949 059, 506 949 103, 574-859-846 lub za pomocą poczty elektronicznej: esklep@krukowiak.com.pl  Kupujący w celu ułatwienia doboru towaru powinien przygotować: model, rok produkcji maszyny  zdecydowanie pomocne jest przesłane zdjęcia poglądowego (wyciąg z katalogu ,zdjęcie uszkodzonego elementu maszyny, itp.).

16.     Ceny towarów podane na Portalu wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

17.     Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty sklepu stacjonarnego.

18.     KRUKOWIAK zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

19.     KRUKOWIAK nie odbiera zwrotów przesyłek wysłanych za pobraniem.

20.     Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail)

21.     Kupujący zobowiązany jest do:

- niedostarczania treści o charakterze bezprawnym; korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz KRUKOWIAK;

- korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

22.     KRUKOWIAK zastrzega sobie prawo zmiany terminu zamówienia z przyczyn niezależnych od niego. Kupujący nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

23.     Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia.

24.     Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby KRUKOWIAK Sąd Rejonowy.

25.     Do zawarcia umowy sprzedaży towarów pomiędzy Kupującym a KRUKOWIAK niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności/cookies.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.       Do dokonania zakupu po raz pierwszy wymagane jest od  Kupującego dokonanie rejestracji systemowej (stworzenie konto na portalu KRUKOWIAK).

2.       Po każdorazowym zalogowaniu się na swoje konto Kupujący może dokonywać czynności związanych z zakupem towarów.

3.       W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez KRUKOWIAK na Portalu Kupujący zobowiązany jest dodać do zakładki Koszyk wybrane towary, uzupełnić wszystkie niezbędne dane dotyczące dostawy, rodzaju płatności oraz dokonać akceptacji.

4.       Warunkiem przyjęcia przez KRUKOWIAK zamówienia do realizacji jest uzupełnienie przez Kupującego wszystkich informacji zawartych w zakładce Koszyk oraz zakładce Zamówienie. Zamówienia przygotowane poprawnie będą automatycznie przechodziły do dalszych etapów procesu dostawy. KRUKOWIAK oświadcza, iż w przypadku wątpliwości w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Niestety może to wpłynąć na opóźnienie procesu dostawy.

5.       Wybór opcji „Złóż zamówienie ” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie zakładki koszyk - zamówienie. 

6.       Jeżeli Kupujący po „Złożeniu zamówienia” chciałby zmienić, zrezygnować bądź złożyć nowe zamówienie w tej samej dostawie, musi skontaktować się z nr tel.: 506 949 059, 506 949 103, 574-859-846.

7.       W momencie wyboru opcji „Złóż zamówienie” zostaje zawarta między KRUKOWIAK a Kupującym umowa sprzedaży przez KRUKOWIAK towarów wymienionych w złożonym zamówieniu.

8.       Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty przelewem, powinien dokonać zapłaty za zamówione w KRUKOWIAK towary w ciągu 24 godzin od „złożenia zamówienia”

9.       KRUKOWIAK ma prawo przed wysyłką ( a brakiem zaksięgowanych środków na koncie) zwrócić się do Kupującego o przesłanie potwierdzenia przelewu i opóźnić dostawę

10.     W przypadku braku zaksięgowania płatności w 48 h  od zatwierdzenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

11.     Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie KRUKOWIAK

- przelewu tradycyjnego;

- złożenia zamówienia – w przypadku płatności gotówką „za pobraniem”.

 

14.     KRUKOWIAK zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

- dane w zakładce Koszyk, Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a KRUKOWIAK nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

- wystąpił systemowy błąd magazynowy związany z dostępnością.

15.     Jeżeli KRUKOWIAK nie może zrealizować zamówionego i opłaconego towaru przez Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), wówczas informuje Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji i zwraca otrzymaną kwotę w ciągu 5 dni od momentu skontaktowania się z Kupującym. Kupujący w tej sytuacji nie może wnosić żadnych roszczeń.

16.     Zamówień można dokonywać za pomocą:

- Portalu;

- poczty elektronicznej: esklep@krukowiak.com.pl;

- telefonicznie: 506 949 059, 506 949 103, 574 859 846;

- osobiście w sklepie stacjonarnym.

 

17.     Zawarcie umowy sprzedaży z KRUKOWIAK i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu dokumentu zakupu w formie elektronicznej.

18.     Kupujący wraz z zamówionym towarem otrzymuje dokument zakupu w formie papierowej. Kupujący może również otrzymać dokument zakupu w formie PDF pocztą elektroniczną. po wcześniejszym skontaktowaniu się z KRUKOWIAK.

19.     Do zawarcia umowy sprzedaży towarów pomiędzy Kupującym a KRUKOWIAK niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności/cookies.

 

§ 4. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

1.       Kupujący uiszcza zapłatę za zamówiony towar i dostawę w jeden z następujących sposobów:

- przelewem tradycyjnym;

- szybkim e-przelewem internetowym;

- „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.

 

2.       Zamówiony przez Kupującego towar może być:

- odebrany przez Kupującego osobiście w sklepie stacjonarnym MARKET ROLNICZY KRUKOWIAK  ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski

- wysłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

3.       Kupujący w zakładce Koszyk wybiera sposób dostawy.

4.       W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Aktualności”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z pkt.1 powyżej.

5.       W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo dostarczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), KRUKOWIAK zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

6.       Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na zawartość przesyłki. Kupujący niezwłocznie sprawdza kompletność dostawy pod względem jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ubytku w doręczonej przesyłce należy sporządzić „protokół uszkodzenia przesyłki” w obecności kuriera.

7.       KRUKOWIAK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów wynikłe ze strony firmy kurierskiej.

§ 5. GWARANCJE

1.       Wszystkie towary znajdujące się na Portalu są fabrycznie nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

2.       Gwarancja obejmuje towary, u których nie wykryto wad i usterek zależnych od złego użycia, złej konserwacji produktu lub zastosowania nieracjonalnego, nieprawidłowego i niezgodnego z instrukcjami technicznymi.

3.       Gwarancją nie są objęte towary zmodyfikowane, naprawione i naruszone przez Kupującego lub osoby trzecie.

4.       Zgłoszenie związane z gwarancja należy złożyć mailowo  lub poprzez zakładkę reklamacje . Należy pamiętać że o podaniu takich informacji jak data zakupu, numer dokumentu zakupu, opis wady oraz jeżeli taki jest numer zakupionego towaru 

5.       Po uzgodnieniach Krukowiak celem weryfikacji uszkodzonego towaru powinien on być  dostarczany  do KRUKOWIAK z  identyfikowalnym dokumentem zakupu. Towar ten należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka z o.o. ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski. Dopuszczalna jest również po uzgodnieniu forma „przesyłka zwrotna” wg dyspozycji i na koszt Krukowiak .

6.       KRUKOWIAK nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

7.       Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby KRUKOWIAK Sąd Rejonowy.

§ 6. REKLAMACJE

1.       KRUKOWIAK zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, ale jest możliwość sprzedaży towarów z wadami (po serwisowe, wycofane) które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie.

2.       W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić u KRUKOWIAK reklamację za pośrednictwem wypełnionego formularza „Reklamacje”, znajdującego się na Portalu. 

3.       Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary i dokumentację zakupową .

4.       Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka z o.o. ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski. KRUKOWIAK nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

5.       KRUKOWIAK ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania.

6.       Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby KRUKOWIAK Sąd Rejonowy.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1.       Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W innym przypadku musi to być uzgodnione z KRUKOWIAK

2.       Konsument przed zwrotem towarów powinien poinformować KRUKOWIAK o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej esklep@krukowiak.com.pl lub telefonicznie: 574 859 846.

3.       Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary.

4.       Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

5.       Zwracany towar powinien być odsyłany w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek zmian i ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

6.       Konsument powinien dostarczyć do KRUKOWIAK dokument zakupu. Zwracane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka z o.o. ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski. KRUKOWIAK nie odbiera paczek za pobraniem.

7.       Konsument ponosi wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy.

8.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są towary:

- ze śladami używania, śladami zapachowymi (dym papierosowy, zapach środków ochrony roślin itp.) pozostawionymi przez Konsumenta;

- nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służącego zindywidualizowanym potrzebom;

- dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

9.        Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niedostosowania do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby KRUKOWIAK Sąd Rejonowy.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH

1.       KRUKOWIAK zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018r,. poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

2.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z ochroną danych osobowych Kupujących KRUKOWIAK podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 9. KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w KRUKOWIAK towarów Kupujący może skontaktować się z KRUKOWIAK za pośrednictwem poczty elektronicznej: esklep@krukowiak.com.pl  bądź telefonicznie: 574 859 846.